>
Penang2030wBG
F.A.Q
F.A.Q
Contact Us
Contact Us
Feedback
Feedback
Sitemap
Sitemap
04-2623505

Telephone

04-2630725

Fax

kewangannegeri@penang.gov.my

E-mail

ABOUT JKNPP

History of the Penang State Treasury Department

The State Treasury began operations in 1948 in a building on Lebuh Pantai which is now known as the Ban Hin Lee Bank Building. It is led by an Accountant assisted by 9 support staff namely 1 Office Assistant, 1 Shroff, 4 Peon, 1 Office Keeper, 1 Operator/Typist and 1 Temporary Clerk. The State Budget was then known as `Penang Settlement Estimates 1948` and was prepared through the State Treasury.

In 1957, the State Treasury was headed by a State Financial Officer and was known as the State Finance Office.

In 1963, the State Finance Office moved to the 7th Floor, Tuanku Syed Putra Building, Lebuh Downing, Penang. Subsequently in 1983, the State Finance Office was moved to the 23rd Floor, Komtar, Penang and was known as the Penang State Finance Department.

VISION & MISSION

VISION

To be a strong financial management and accounting organization to fulfill the vision of the state.

MISSION

Manage and control the state's financial resources through the development of an effective financial management system to ensure a strong financial position in order to achieve the state's sustainable development.

MATLAMAT

Jabatan Kewangan Negeri berhasrat untuk mencapai matlamat berikut:

1
Memastikan pengurusan sumber kewangan negeri telah dilaksanakan dengan berkesan sebagai elemen penting dalam pertumbuhan ekonomi pesat. (perancangan & pelaksanaan)
2
Memastikan akaun Kerajaan Negeri dan pengurusan kewangan dilaksanakan dengan cekap, akauntabiliti dan berjimat cermat mengikut undang-undang dan peraturan. (inspektorat, pemantauan, pembayaran, sistem & latihan)
3
Memastikan penyediaan Kerajaan Negeri akaun dan penyata kewangan adalah terkini, tepat dan dalam perintah. (pelaksanaan)
4
Memastikan kualiti dan keberkesanan pembangunan akaun dan sistem pengurusan maklumat. (pembangunan sistem)
5
Memastikan personel pentadbiran Jabatan Kewangan Negeri boleh menjalankan tanggungjawab untuk menguruskan kewangan negeri dengan cekap, berkesan dan berintegriti untuk mencapai wawasan negara. (Pentadbiran am)

PELANGGAN

Pelanggan Jabatan Kewangan Negeri terdiri daripada

01

Y.A.B. Ketua Menteri

02

Y.B. Timbalan Ketua Menteri

03

Y.B. Setiausaha Kerajaan Negeri

04

Y.B. MMK

05

Kerajaan Negeri

06

Kerajaan Persekutuan

07

Jabatan-jabatan / Agensi Kerajaan

08

Orang Awam

DASAR KUALITI

Pengurusan Atasan JKNPP bertanggungjawab menggubal Dasar Kualiti seperti berikut:

“Jabatan Kewangan Negeri Pulau Pinang komited dalam mengurus dan mengawal sumber kewangan negeri secara cekap, berakauntabiliti dan telus bagi memastikan kedudukan kewangan yang kukuh demi pembangunan negeri yang mampan. Kepuasan pelanggan sentiasa ditingkatkan berdasarkan pematuhan  kepada keperluan peraturan berkaitan dan penambahbaikan berterusan Sistem Pengurusan Kualiti”.

01

Dasar ini dicapai melalui pelaksanaan Sistem Pengurusan Kualiti berasaskan MS ISO 9001:2008.

02

Pelaksanaan Sistem Pengurusan Kualiti dipastikan kesesuaian dan keberkesanannya setiap masa selaras dengan visi, misi dan objektif JKNPP.

FUNGSI UTAMA JABATAN

JKNPP yang merupakan Custodian of State Finance di mana hasil dapat dikutip dan kewangan sediada diuruskan supaya sentiasa mencukupi untuk membiayai perbelanjaan negeri. Tanggungjawab ini dilaksanakan oleh JKNPP melalui tiga bahagian dengan fungsi utama seperti berikut, iaitu:

Khidmat Pengurusan

 1. Menyedia perkhidmatan sokongan kepada Bahagian-bahagian lain di Jabatan Kewangan Negeri dari segi pentadbiran, kewangan dan pengurusan personel/pembangunan sumber manusia dan juga jabatan-jabatan yang lain. Memproses permohonan pinjaman kenderaan dan komputer, dan pendahuluan diri/pelbagai.

 2. Membangun dan menyelenggara sistem pengurusan kewangan Negeri secara berkomputer.

 3. Membuat auditan pematuhan ke atas pengurusan kewangan jabatan dan menyelaras pertanyaan Ketua Audit Negara.

Pengurusan Kewangan

 1. Menyediakan Anggaran Belanjawan Negeri, mengawal peruntukan dan perbelanjaan, mempertimbangkan permohonan yang memerlukan kelulusan khas dan menguruskan serta menyelaras pinjaman Persekutuan.

 2. Memproses permohonan perolehan aset, pelupusan, kehilangan dan hapuskira, memantau pematuhan peraturan perolehan oleh Jabatan, memproses permohonan pelantikan perunding dan perlanjutan tempoh kontrak.

 3. Merancang, menganalisis, melaksana, mengurus dan memantau pelaburan Kerajaan Negeri bagi mencapai pulangan yang maksima dengan risiko yang minima.

 4. Memantau pengurusan hasil negeri, menyelaras tindakan pengurangan tunggakan hasil, mengenalpasti sumber hasil baru dan menggubal dasar berkaitan pengurusan hasil negeri.

 5. Mengurusetiai Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Kewangan dan Akaun Negeri.

Pengurusan Perakaunan

 1. Menguruskan kewangan dan akaun Kerajaan Negeri dengan cekap dan berhemah.

 2. Membuat semua pembayaran dengan tepat dalam tempoh yang ditetapkan.

 3. Mengurus dan mengakaunkan terimaan Negeri termasuk cukai hiburan.

 4. Menyediakan Penyata Tahunan Kewangan Negeri dengan betul dan tepat untuk diserahkan kepada Ketua Audit Negara dalam tempoh yang ditetapkan serta dibentangkan dalam persidangan Dewan Undangan Negeri.

 5. Menyelaras laporan Ketua Audit Negara dan menyediakan Memorandum Audit untuk dibentang dan dibincangkan dalam Mesyuarat Jawatankuasa Kira-kira Wang Awam Negeri.

 6. Memberi khidmat nasihat dan membuat lawatan naziran mengenai pematuhan peraturan kewangan oleh Jabatan Negeri.

 7. Menyelaras pelaksanaan Sistem Perakaunan Berkomputer Standard Kerajaan Negeri (SPEKS).

Unit Pengurusan Tapak Pesta/Ekspo

Jabatan Kewangan Negeri telah dipertanggungjawabkan untuk mengendali dan menguruskan Tapak Ekspo Seberang Jaya dan Tapak Ekspo Sungai Nibong seluas 7 ekar dan 15 ekar masing-masing.

Pengendalian dan pengurusan kedua-dua Tapak Ekspo ini adalah meliputi aktiviti-aktiviti mempromosikan penggunaan tapak untuk tujuan perdagangan, pameran, kebudayaan, sukan, kesenian dan pelancongan negeri, di samping menguruskan kerja-kerja penyelenggaraan, tempahan/sewaan dewan, sewaan tapak, sewaan papan iklan (unipole), kebersihan, keindahan, keselamatan dan kemudahan awam.


Berdasarkan aktiviti-aktiviti yang telah dijalankan, kedua-dua Tapak Ekspo adalah relevan bagi menampung program/aktiviti tahunan Kerajaan Negeri serta dapat menjana pulangan dan hasil kepada Kerajaan Negeri.

Level 23, KOMTAR, 10990
George Town,Penang

04-2623505

04-2630725

kewangannegeri[at]penang[dot]gov[dot]my

© All Rights Reserved 2024 Penang State Treasury Department

Pelawat Bulan Ini: 2551 | Capaian Pelawat Keseluruhan: 97065

 • Tarikh Kemaskini: 02.05.2024

Search