Soalan Lazim

 • UNIT PEROLEHAN DAN ASET

  1. Bagaimanakah cara untuk saya membeli dokumen sebutharga atau tender?

  Pembelian dokumen sebutharga atau tender boleh dibeli secara online dengan mendaftar di portal rasmi Sistem Perolehan Negeri Pulau Pinang (sysP)

  2. Bagaimanakah cara untuk menjadi kontraktor yang berdaftar di portal rasmi Sistem Perolehan Negeri Pulau Pinang?

  Mendaftar secara online di pautan aplikasi online sysP http://ep.penang.gov.my/

  Selepas berdaftar, salinan dokumen berikut perlu dihantar ke Unit Perolehan dan Aset, Jabatan Kewangan Negeri Pulau Pinang,Tingkat 18, KOMTAR untuk pengesahan:

  1. Sijil pendaftaran Syarikat/Persatuan/Pertubuhan/Koperasi/ & lain-lain (sijil asal & diakui sah)
  2. Sijil pendaftaran Kementerian Kewangan Malaysia
  3. Sijil CIDB

  3. Bilakah tempoh waktu operasi kaunter di Unit Perolehan dan Aset, Jabatan Kewangan Negeri Pulau Pinang,Tingkat 18, KOMTAR?

  Hari Isnin – Khamis 

  : 8.30 pagi hingga 1.00 petang

  : 2.00 petang hingga 5.00 petang

  Hari Jumaat

  : 8.30 pagi hingga 12.15 tengahari

  : 2.45 petang hingga 5.00 petang

  4. Berapakah bayaran pendaftaran sysP?

  Bayaran pendaftaran sysP ialah RM50.00 untuk 12 bulan.

  5. Adakah saya perlu mendaftar semula akaun sysP selepas genap tempoh 12 bulan?

  Tidak perlu. Kontraktor hanya perlu melakukan bayaran pembaharuan sebanyak RM50.00 untuk tempoh 12 bulan bagi mengaktifkan semula akaun sysP.

  6. Bagaimanakah cara untuk melakukan bayaran pendaftaran/pembaharuan sysP?

  Bayaran pendaftaran atau pembaharuan sysP  boleh dilakukan terus melalui akaun sysP menerusi sistem eBayar Kerajaan Negeri Pulau Pinang. Sila rujuk panduan pembayaran http://ep.penang.gov.my/manual/PEMBAYARAN.pdf

  7. Berapa lamakah tempoh aktif akaun sysP yang telah didaftarkan?

  Tempoh aktif akaun sysP yang telah didaftarkan adalah 12 bulan dari tarikh bayaran pendaftaran.

  8. Berapa lamakah tempoh aktif akaun sysP yang telah diperbaharui?

  1. Sekiranya bayaran pembaharuan dibuat sebelum tarikh tamat tempoh asal, tempoh baharu akaun aktif adalah 12 bulan dari tarikh tamat tempoh asal.
  2. Sekiranya bayaran pembaharuan dibuat selepas tarikh tamat tempoh asal, tempoh baharu akaun aktif adalah 12 bulan dari tarikh bayaran pembaharuan dibuat.

  9. Saya telah membuat pendaftaran dan bayaran akaun sysP, tetapi tidak pernah membuat sebarang pembelian dalam tempoh 4 bulan. Adakah akaun sysP saya akan luput?

  Tidak. Akaun sysP akan kekal aktif selama 12 bulan dari tarikh bayaran pendaftaran dilakukan tanpa mengambil kira sama ada pembelian dibuat ataupun tidak.

 • UNIT AKAUN

  1. Bagaimanakah PTJ ingin memohon mewujudkan akaun panjar di jabatan ?

  PTJ perlu mengemukakan kelulusan daripada Bendahari Negeri dengan menyatakan:-

  1. Justifikasi keperluan mewujudkan akaun panjar tersebut.
  2. Penyata perbelanjaan 3 bulan terakhir panjar.

  2. Apakah proses yang terlibat setelah PTJ menerima kelulusan mewujudkan akaun panjar daripada Bendahari Negeri ?

  PTJ perlu membuat baucar apungan menggunakan modul Daftar Bayaran Tanpa Pesanan Tempatan (skrin 8)

  1. Nama Penerima: MBB Transit Akaun Bendahari Pulau Pinang
  2. Bentuk bayaran adalah cek
  3. Kod amanah: 01101 (Panjar Wang Runcit)

  3. Bagaimanakah PTJ ingin memohon pengurangan/penambahan amaun panjar di jabatan ?

  PTJ perlu mengemukakan kelulusan daripada Bendahari Negeri dengan menyatakan:-

  1. Justifikasi keperluan pengurangan/penambahan akaun panjar.
  2. Penyata perbelanjaan 3 bulan terakhir panjar.

  4. Bolehkan perolehan dibuat menggunakan panjar wang runcit selepas penutupan akaun pada bulan Disember sehingga tempoh AKB ?

  • Sebarang perbelajaan yang dibuat menggunakan panjar selepas penutupan akaun pada bulan Disember tidak boleh direkup.
  • Manakala perbelanjaan yang dibuat bermula 1hb Januari tahun berikutnya akan dicajkan kepada perbelanjaan tahun berikutnya.

  5. Mengapakah Sijil Akhir Panjar tidak dapat dijana melalui sistem SPEKS ?

  • Sijil Akhir Panjar tidak dapat dijana sekiranya rekupmen akhir bagi tahun berkenaan masih belum dibuat.
  • PTJ perlu membuat rekupmen akhir (klik butang rekupmen akhir tahun) bagi tahun berkenaan terlebih dahulu melalui sistem sebelum menyediakan Sijil Akhir Panjar.

  6. Bolehkan pembayaran yang menggunakan kod Amanah dibuat dalam tempoh AKB ?

  • Pembayaran menggunakan kod Amanah tidak boleh dibuat sepanjang tempoh AKB. Sebaliknya pembayaran boleh dibuat pada tahun kewangan berikutnya.

  7. Prosedur Pelupusan Rekod Kewangan dan Perakaunan

  1. Semak rekod tidak aktif atau tamat tindakan yang ada di Jabatan.

  2. Asingkan rekod mengikut jenis iaitu rekod kewangan dan bukan kewangan.

  3. Asingkan rekod kewangan mengikut tahun akhir penyelesaian segala urusan.

  4. Semak tempoh simpanan seperti yang telah ditetapkan di Lampiran M - Arahan
  Perbendaharaan 150, Jadual Pelupusan Rekod Kewangan dan Perakaunan dan Jadual
  Pelupusan Rekod Jabatan (jika ada).

  5. Menyediakan senarai rekod kewangan dan perakaunan yang hendak dimusnahkan (Borang
  Kewangan Arkib 4/2008 - Borang Permohonan Bagi Pemusnahan Rekod Kewangan dan
  Perakaunan). Borang pelupusan ini boleh dimuat turun dilaman sesawang Arkib Negara
  Malaysia www.arkib.gov.my.

  6. Hantar permohonan ke Arkib Negara Malaysia dan Jabatan Audit Negara untuk kebenaran /
  sokongan.

  7. Dapatkan sokongan lain daripada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) dan
  Audit Dalam Kementerian (jika perlu).

  8. Terima surat kebenaran / sokongan daripada agensi / Jabatan di atas.

  9. Surat Permohononan Pemusnahan Rekod Kewangan dan Perakaunan bersama dokumen
  lengkap hendaklah dikemukakan kepada Pejabat Bendahari Negeri.

  Senarai dokumen yang perlu dikemukakan adalah seperti berikut:
  a) Surat permohonan
  b) Senarai rekod kewangan dan perakaunan yang hendak dimusnahkan (Borang
  Kewangan Arkib 4/2008 - Borang Permohonan Bagi Pemusnahan Rekod Kewangan
  dan Perakaunan).
  c) Surat kebenaran / sokongan daripada Arkib Negara Malaysia (wajib).
  d) Surat kebenaran / sokongan daripada Jabatan Audit Negara (wajib).
  e) Surat kebenaran / sokongan SPRM dan Audit Dalam Kementerian (jika ada).

  10. Terima surat kelulusan daripada Pejabat Bendahari Negeri.

  11. Laksanakan pemusnahan dokumen kewangan dalam tempoh tiga (3) bulan dari tarikh surat kelulusan Pejabat Bendahari Negeri (sama ada dijual / dibakar / dirincih / ditanam) seperti yang telah ditetapkan melalui surat Kementerian Kewangan rujukan KB557/97/54 Jd.4 (47) bertarikh 3 November 1993.

  12. Kembalikan Borang Penentusahan Pemusnahan Rekod Kewangan dan Perakaunan (Borang Arkib 13/08) kepada Arkib Negara Malaysia, Jabatan Audit Negara dan Pejabat Bendahari Negeri dalam tempoh satu (1) bulan daripada tarikh pemusnahan dilaksanakan.

  Rujukan :
  1. Arahan Perbendaharaan 150.
  2. Jadual Pelupusan Rekod Kewangan dan Perakaunan.

 • UNIT HASIL NEGERI

  1. Bagaimana proses bayaran balik kuarters? Apakah dokumen sokongan yang perlu disertakan?

  Dokumen sokongan yang diperlukan adalah:

  1. Surat permohonan jabatan
  2. Sijil Akuan Keluar Rumah
  3. Salinan penyata gaji
  4. Penyata peubahan Mengenai Pendapatan Seorang Pegawai (Kew.8-Pin.8/93
  5. Salinan Laporan G029 (maklumat pemotongan kuarters)
  6. Salinan Kad Pengenalan
  7. Salinan penyata/ buku bank.

  **Kesemua dokumen di atas perlu disahkan

  2. Bagaimana proses tuntutan bayaran balik cukai tanah? Apakan dokumen sokongan yang perlu disertakan?

  Maklumat tuntutan bayaran balik  perlu dilengkapkan seperti  mana panduan yang ditetapkan bagi tujuan penyeragaman dan penyelarasan supaya tidak berbangkit pertanyaan (quiry)  dalam mempertimbangkan  permohonan bayaran balik tersebut dan dokumen / lampiran yang perlu dikemukakan adalah:

  1. Surat permohonan jabatan
  2. Nama pemilik tanah dan salinan geran terkini
  3. Jumlah cukai sepatut bayar
  4. Isu berkaitan bayaran balik cukai tanah; dan
  5. Senarai lampiran bukti bayaran balik cukai tanah adalah seperti berikut:

             

  a) Resit asal bayaran balik/ Akuan Bersumpah;

  b) Salinan Penyata Pemungut yang telah disahkan;

  c) Salinan akaun bank yang telah disahkan untuk tujuan pembayaran melalui EFT;

  d) Surat permohonan asal daripada pemohon;

  e) Salinan kad pengenalan pemohon yang telah disahkan;

  f) Jadual pengiraan bayaran balik cukai tanah (jika ada) yang telah disahkan;

  g) Bukti bayaran lain jika nama pemohon tiada dalam resit dan geran tanah; dan

  h) Dokumen-dokumen lain yang berkaitan.

  3. Nyatakan kategori Akaun Belum Terima (ABT) selain tunggakan hasil dan berapakah kekerapan pelaporan ABT?

  Terdapat tiga (3) kategori ABT iaitu:

  a) Tunggakan Hasil

  Tunggakan  hasil  adala   hasil  atau  pendapatan  yang  berpunca   dari   hasil cukai,  hasil  bukan  cukai  dan   pelbagai   terimaan   yang   sepatutnya   telah  diterima tetapi  belum  diterima  oleh Kerajaan. Penjelasan lanjut mengenai butiran-butiran hasil  adalah   seperti   dinyatakan   dalam   Anggaran   Hasil    dan    Perbelanjaan   Tahunan  Persekutuan)

  b) Tunggakan Bayaran Balik Pinjaman

  Tunggakan ini merangkumi bayaran balik pinjaman yang matang tetapi belum diterima seperti  dari  Kerajaan Negeri, Badan Berkanun,  Pihak  Berkuasa Tempatan, Koperasi, Syarikat dan  individu (contoh: pinjaman perumahan, kenderaan dan komputer).

  c) Tunggakan Hutang-Hutang Lain

  Tunggakan hutang-hutang lain merangkumi:

  1. Semua pendahuluan diri dan pelbagai kepada pegawai awam;
  2. Tuntutan dan denda ke atas pihak ketiga; dan
  3. Tuntutan-tuntutan terhadap pegawai Kerajaan seperti kehilangan wang tunai atau perbezaan pungutan wang tunai yang akan diperolehi daripada  pegawai  yang bertanggungjawab dan hukuman surcaj yang sepatutnya telah dipungut oleh Kerajaan.

  d) Kekerapan Pelaporan Akaun Belum Terima

  Semua Laporan  ABT pada  30 Jun hendaklah dikemukakan kepada Akauntan Negara Malaysia/ selewat-lewatnya pada 31 Ogos tahun semasa. Manakala   Laporan   Akaun  Belum  Terima    pada   31  Disember   hendaklah   dikemukakan   kepada  pihak yang  berkenaan  selewat-lewatnya   pada   31  Januari  tahun berikutnya.

  4. Bagaimanakah proses hapuskira cukai tanah? Apakan dokumen sokongan yang perlu disertakan?

  • Surat permohonan hapuskira  daripada  jabatan perlu dihantar kepada Jabatan Kewangan Negeri
  • Senarai lampiran permohonan hapuskira cukai tanah adalah seperti berikut:
  1. Lampiran  L  (Ulasan  dan  Syor  Pegawai  Pengawal  perlu ditandatangan oleh Ketua Jabatan)
  2. Warta Kerajaan Negeri Pulau Pinang
  3. Geran tanah (Borang 5BK)
  4. Notis Perkembalian Tanah daripada kerajaan (Borang 8 A)
  5. Notis Tuntutan: Tunggakan Sewa (Borang 6A)

Cetak Emel

Jabatan Kewangan Negeri Pulau Pinang

Paras 23, KOMTAR, 10990
George Town,Pulau Pinang

 04-2623505 
 04-2630725
Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.

Ikuti JKNPP di

Paparan terbaik adalah menggunakan Google Chrome dengan resolusi melebihi 1366 x 768 pixels.

Kemaskini Terakhir: 10 August 2022.

Hakcipta Terpelihara © Kewangan Negeri Pulau Pinang 2022

.hdn-splw{ display:none; }