Language Disclaimer

DISCLAIMER:

The content displayed after selecting another language below is automatically translated by Google's translation machine. It's possible that the contents are not properly translated. To get the original content please select Bahasa Melayu or English from the original link found on this site.

Choose your preferred language:

 1. Arabic
 2. Chinese Simplified
 3. French
 4. Japanese
 5. Korean

Cetak Emel

Soalan Lazim

 • UNIT PEROLEHAN DAN ASET

  1. Bagaimanakah cara untuk saya membeli dokumen sebutharga atau tender?

  Pembelian dokumen sebutharga atau tender boleh dibeli secara online dengan mendaftar di portal rasmi Sistem Perolehan Negeri Pulau Pinang (sysP)

  2. Bagaimanakah cara untuk menjadi kontraktor yang berdaftar di portal rasmi Sistem Perolehan Negeri Pulau Pinang?

  Mendaftar secara online di pautan aplikasi online sysP http://ep.penang.gov.my/

  Selepas berdaftar, salinan dokumen berikut perlu dihantar ke Unit Perolehan dan Aset, Jabatan Kewangan Negeri Pulau Pinang,Tingkat 18, KOMTAR untuk pengesahan:

  1. Sijil pendaftaran Syarikat/Persatuan/Pertubuhan/Koperasi/ & lain-lain (sijil asal & diakui sah)
  2. Sijil pendaftaran Kementerian Kewangan Malaysia
  3. Sijil CIDB

  3. Bilakah tempoh waktu operasi kaunter di Unit Perolehan dan Aset, Jabatan Kewangan Negeri Pulau Pinang,Tingkat 18, KOMTAR?

  Hari Isnin – Khamis 

  : 8.30 pagi hingga 1.00 petang

  : 2.00 petang hingga 5.00 petang

  Hari Jumaat

  : 8.30 pagi hingga 12.15 tengahari

  : 2.45 petang hingga 5.00 petang

  4. Berapakah bayaran pendaftaran sysP?

  Bayaran pendaftaran sysP ialah RM50.00 untuk 12 bulan.

  5. Adakah saya perlu mendaftar semula akaun sysP selepas genap tempoh 12 bulan?

  Tidak perlu. Kontraktor hanya perlu melakukan bayaran pembaharuan sebanyak RM50.00 untuk tempoh 12 bulan bagi mengaktifkan semula akaun sysP.

  6. Bagaimanakah cara untuk melakukan bayaran pendaftaran/pembaharuan sysP?

  Bayaran pendaftaran atau pembaharuan sysP  boleh dilakukan terus melalui akaun sysP menerusi sistem eBayar Kerajaan Negeri Pulau Pinang. Sila rujuk panduan pembayaran http://ep.penang.gov.my/manual/PEMBAYARAN.pdf

  7. Berapa lamakah tempoh aktif akaun sysP yang telah didaftarkan?

  Tempoh aktif akaun sysP yang telah didaftarkan adalah 12 bulan dari tarikh bayaran pendaftaran.

  8. Berapa lamakah tempoh aktif akaun sysP yang telah diperbaharui?

  1. Sekiranya bayaran pembaharuan dibuat sebelum tarikh tamat tempoh asal, tempoh baharu akaun aktif adalah 12 bulan dari tarikh tamat tempoh asal.
  2. Sekiranya bayaran pembaharuan dibuat selepas tarikh tamat tempoh asal, tempoh baharu akaun aktif adalah 12 bulan dari tarikh bayaran pembaharuan dibuat.

  9. Saya telah membuat pendaftaran dan bayaran akaun sysP, tetapi tidak pernah membuat sebarang pembelian dalam tempoh 4 bulan. Adakah akaun sysP saya akan luput?

  Tidak. Akaun sysP akan kekal aktif selama 12 bulan dari tarikh bayaran pendaftaran dilakukan tanpa mengambil kira sama ada pembelian dibuat ataupun tidak.

 • UNIT AKAUN

  1. Bagaimanakah PTJ ingin memohon mewujudkan akaun panjar di jabatan ?

  PTJ perlu mengemukakan kelulusan daripada Bendahari Negeri dengan menyatakan:-

  1. Justifikasi keperluan mewujudkan akaun panjar tersebut.
  2. Penyata perbelanjaan 3 bulan terakhir panjar.

  2. Apakah proses yang terlibat setelah PTJ menerima kelulusan mewujudkan akaun panjar daripada Bendahari Negeri ?

  PTJ perlu membuat baucar apungan menggunakan modul Daftar Bayaran Tanpa Pesanan Tempatan (skrin 8)

  1. Nama Penerima: MBB Transit Akaun Bendahari Pulau Pinang
  2. Bentuk bayaran adalah cek
  3. Kod amanah: 01101 (Panjar Wang Runcit)

  3. Bagaimanakah PTJ ingin memohon pengurangan/penambahan amaun panjar di jabatan ?

  PTJ perlu mengemukakan kelulusan daripada Bendahari Negeri dengan menyatakan:-

  1. Justifikasi keperluan pengurangan/penambahan akaun panjar.
  2. Penyata perbelanjaan 3 bulan terakhir panjar.

  4. Bolehkan perolehan dibuat menggunakan panjar wang runcit selepas penutupan akaun pada bulan Disember sehingga tempoh AKB ?

  • Sebarang perbelajaan yang dibuat menggunakan panjar selepas penutupan akaun pada bulan Disember tidak boleh direkup.
  • Manakala perbelanjaan yang dibuat bermula 1hb Januari tahun berikutnya akan dicajkan kepada perbelanjaan tahun berikutnya.

  5. Mengapakah Sijil Akhir Panjar tidak dapat dijana melalui sistem SPEKS ?

  • Sijil Akhir Panjar tidak dapat dijana sekiranya rekupmen akhir bagi tahun berkenaan masih belum dibuat.
  • PTJ perlu membuat rekupmen akhir (klik butang rekupmen akhir tahun) bagi tahun berkenaan terlebih dahulu melalui sistem sebelum menyediakan Sijil Akhir Panjar.

  6. Bolehkan pembayaran yang menggunakan kod Amanah dibuat dalam tempoh AKB ?

  • Pembayaran menggunakan kod Amanah tidak boleh dibuat sepanjang tempoh AKB. Sebaliknya pembayaran boleh dibuat pada tahun kewangan berikutnya.

 • UNIT HASIL NEGERI

  1. Bagaimana proses bayaran balik kuarters? Apakah dokumen sokongan yang perlu disertakan?

  Dokumen sokongan yang diperlukan adalah:

  1. Surat permohonan jabatan
  2. Sijil Akuan Keluar Rumah
  3. Salinan penyata gaji
  4. Penyata peubahan Mengenai Pendapatan Seorang Pegawai (Kew.8-Pin.8/93
  5. Salinan Laporan G029 (maklumat pemotongan kuarters)
  6. Salinan Kad Pengenalan
  7. Salinan penyata/ buku bank.

  **Kesemua dokumen di atas perlu disahkan

  2. Bagaimana proses tuntutan bayaran balik cukai tanah? Apakan dokumen sokongan yang perlu disertakan?

  Maklumat tuntutan bayaran balik  perlu dilengkapkan seperti  mana panduan yang ditetapkan bagi tujuan penyeragaman dan penyelarasan supaya tidak berbangkit pertanyaan (quiry)  dalam mempertimbangkan  permohonan bayaran balik tersebut dan dokumen / lampiran yang perlu dikemukakan adalah:

  1. Surat permohonan jabatan
  2. Nama pemilik tanah dan salinan geran terkini
  3. Jumlah cukai sepatut bayar
  4. Isu berkaitan bayaran balik cukai tanah; dan
  5. Senarai lampiran bukti bayaran balik cukai tanah adalah seperti berikut:

             

  a) Resit asal bayaran balik/ Akuan Bersumpah;

  b) Salinan Penyata Pemungut yang telah disahkan;

  c) Salinan akaun bank yang telah disahkan untuk tujuan pembayaran melalui EFT;

  d) Surat permohonan asal daripada pemohon;

  e) Salinan kad pengenalan pemohon yang telah disahkan;

  f) Jadual pengiraan bayaran balik cukai tanah (jika ada) yang telah disahkan;

  g) Bukti bayaran lain jika nama pemohon tiada dalam resit dan geran tanah; dan

  h) Dokumen-dokumen lain yang berkaitan.

  3. Nyatakan kategori Akaun Belum Terima (ABT) selain tunggakan hasil dan berapakah kekerapan pelaporan ABT?

  Terdapat tiga (3) kategori ABT iaitu:

  a) Tunggakan Hasil

  Tunggakan  hasil  adala   hasil  atau  pendapatan  yang  berpunca   dari   hasil cukai,  hasil  bukan  cukai  dan   pelbagai   terimaan   yang   sepatutnya   telah  diterima tetapi  belum  diterima  oleh Kerajaan. Penjelasan lanjut mengenai butiran-butiran hasil  adalah   seperti   dinyatakan   dalam   Anggaran   Hasil    dan    Perbelanjaan   Tahunan  Persekutuan)

  b) Tunggakan Bayaran Balik Pinjaman

  Tunggakan ini merangkumi bayaran balik pinjaman yang matang tetapi belum diterima seperti  dari  Kerajaan Negeri, Badan Berkanun,  Pihak  Berkuasa Tempatan, Koperasi, Syarikat dan  individu (contoh: pinjaman perumahan, kenderaan dan komputer).

  c) Tunggakan Hutang-Hutang Lain

  Tunggakan hutang-hutang lain merangkumi:

  1. Semua pendahuluan diri dan pelbagai kepada pegawai awam;
  2. Tuntutan dan denda ke atas pihak ketiga; dan
  3. Tuntutan-tuntutan terhadap pegawai Kerajaan seperti kehilangan wang tunai atau perbezaan pungutan wang tunai yang akan diperolehi daripada  pegawai  yang bertanggungjawab dan hukuman surcaj yang sepatutnya telah dipungut oleh Kerajaan.

  d) Kekerapan Pelaporan Akaun Belum Terima

  Semua Laporan  ABT pada  30 Jun hendaklah dikemukakan kepada Akauntan Negara Malaysia/ selewat-lewatnya pada 31 Ogos tahun semasa. Manakala   Laporan   Akaun  Belum  Terima    pada   31  Disember   hendaklah   dikemukakan   kepada  pihak yang  berkenaan  selewat-lewatnya   pada   31  Januari  tahun berikutnya.

  4. Bagaimanakah proses hapuskira cukai tanah? Apakan dokumen sokongan yang perlu disertakan?

  • Surat permohonan hapuskira  daripada  jabatan perlu dihantar kepada Jabatan Kewangan Negeri
  • Senarai lampiran permohonan hapuskira cukai tanah adalah seperti berikut:
  1. Lampiran  L  (Ulasan  dan  Syor  Pegawai  Pengawal  perlu ditandatangan oleh Ketua Jabatan)
  2. Warta Kerajaan Negeri Pulau Pinang
  3. Geran tanah (Borang 5BK)
  4. Notis Perkembalian Tanah daripada kerajaan (Borang 8 A)
  5. Notis Tuntutan: Tunggakan Sewa (Borang 6A)

Cetak Emel

enakmen kebebasan maklumat

Enakmen Kebebasan Maklumat

ENAKMEN KEBEBASAN MAKLUMAT PULAU PINANG 2010 (FOI)

Kerajaan Negeri Pulau Pinang di bawah polisi pentadbiran yang Cekap, Akauntabiliti dan Telus (CAT), telah berusaha bagi memastikan rakyat Pulau Pinang diberi kebebasan untuk mengakses maklumat melalui saluran yang betul dan tepat. Selaras dengan tujuan tersebut, Enakmen Kebebasan Maklumat Pulau Pinang 2010 telah diwartakan.

Enakmen Kebebasan Maklumat Pulau Pinang 2010 [Enakmen 16] telah diwartakan pada 2 Februari 2012 dan berkuatkuasa mulai 1 Januari 2015. Bagi tujuan pelaksanaan Enakmen 16 ini, maka dua (2) undang-undang subsidiari berkaitan Enakmen telah disediakan dan berkuatkuasa pada 1 Januari 2015. Dua (2) subsidiari dimaksudkan adalah seperti berikut :

    1. Peraturan-Peraturan Kebebasan Maklumat Pulau Pinang (Akses Kepada Maklumat) 2014; dan

    2. Kaedah-Kaedah Lembaga Rayuan Kebebasan Maklumat Pulau Pinang 2014

Mana-mana individu yang ingin mendapatkan sebarang maklumat daripada Jabatan Kerajaan Negeri, Badan Berkanun Negeri dan Pihak Berkuasa Tempatan, maka permohonan boleh dibuat mengikut ketetapan peraturan-peraturan yang ditetapkan dalam Enakmen dan juga undang-undang subsidiari berkenaan. Permohonan mendapatkan maklumat atau akses kepada maklumat hendaklah dibuat kepada Pegawai Maklumat di jabatan terbabit.

Sekiranya memerlukan sebarang maklumat atau bantuan berhubung perkara ini, sila berhubung dengan pegawai di Bahagian Khidmat Pengurusan, Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Pulau Pinang di talian terus 04- 650 5222 / 5662 atau e-mel Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya. atau Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.

Kaunter khas Enakmen Kebebasan Maklumat (FOI) telah dibuka di kaunter tingkat 3, KOMTAR berkuatkuasa pada 12 Januari 2015 dan akan beroperasi dari 8.00 pagi hingga 5 petang. Pegawai perhubungan ditempatkan di kaunter khas tersebut.

Files:

Peraturan-peraturan Kebebasan Maklumat Pulau Pinang (Akses Kepada Maklumat) 2014 dan Kaedah-kaedah Lembaga Rayuan Kebebasan Maklumat Pulau Pinang 2010

Date 2018-11-29
File Size 477.04 KB
Download 1,819

Senarai IO Enakmen Kebebasan Maklumat Pulau Pinang 2010

Date 2018-11-29
File Size 32.98 KB
Download 1,803

Warta Enakmen Kebebasan Maklumat Pulau Pinang 2010

Date 2018-11-29
File Size 180 KB
Download 1,897

Borang Permohonan Untuk Akses Kepada Maklumat (Borang A)

Date 2018-11-29
File Size 208.86 KB
Download 1,854

Cetak Emel

Penafian

Semua maklumat yang dipaparkan pada Laman Web Rasmi Jabatan Kewangan Negeri Pulau Pinang ('Laman Web ini') adalah diterbitkan untuk maklumat am dan pengetahuan sahaja. Maklumat yang dipaparkan di sini adalah tertakluk kepada perubahan dan mungkin tidak lagi tepat selepas tarikh muat naik.

Walaupun segala penelitian telah diambil dalam penyediaan maklumat yang terkandung di dalam Laman Web ini, tiada waranti, secara nyata atau tersirat diberikan oleh Jabatan Kewangan Negeri Pulau Pinang dan mana-mana kakitangan atau ejennya tentang kesempurnaan dan ketepatan maklumat yang diberi dan Jabatan Kewangan Negeri Pulau Pinang dan mana-mana kakitangan atau ejennya tidak bertanggungjawab atas apa-apa kesilapan atau ketinggalan yang mungkin berlaku. Jabatan Kewangan Negeri Pulau Pinang dan mana-mana kakitangan atau ejennya tidak dalam mana-mana keadaan akan bertanggungjawab atau dipertanggungjawabkan bagi apa sahaja ganti rugi, termasuk tanpa had, ganti rugi khas, ganti rugi tidak langsung atau ganti rugi berbangkit yang timbul daripada atau berkaitan dengan penggunaan atau kebergantungan maklumat yang terkandung dalamnya, sama ada melalui tindakan dalam kontrak, tort atau dengan cara apa sekalipun selainnya.

Di samping itu, Jabatan Kewangan Negeri Pulau Pinang tidak mempunyai tanggungjawab atau liabiliti berhubung dengan apa-apa kehilangan atau ganti rugi yang anda tanggung, termasuk kerosakan perisian atau perkakasan anda, yang timbul daripada penggunaan anda atau akses kepada Portal ini

Cetak Emel

hak cipta

Notis Hak Cipta

Hakcipta Laman Web Rasmi Jabatan Kewangan Negeri Pulau Pinang dan kandungannya terhad terhadap maklumat, teks, imej, grafik, fail bunyi, fail video dan susunannya, dan bahan di dalamnya, dimiliki oleh Jabatan Kewangan Negeri Pulau Pinang kecuali dinyatakan sebaliknya. Tiada mana-mana bahagian portal ini boleh diubah, disalin, diedar, dihantar semula, disiarkan, dipamerkan, dihasilkan semula, diterbitkan, dilesenkan, dipindah, dijual atau diuruskan secara komersial dengan apa-apa cara tanpa kebenaran bertulis terlebih dahulu daripada Jabatan Kewangan Negeri Pulau Pinang.

Cetak Emel

Lebih banyak artikel..

Jabatan Kewangan Negeri Pulau Pinang

Paras 23, KOMTAR, 10990
George Town,Pulau Pinang

 04-2623505 
 04-2630725
Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.

Ikuti JKNPP di

Paparan terbaik adalah menggunakan Google Chrome dengan resolusi melebihi 1366 x 768 pixels.

Kemaskini Terakhir: 21 April 2021.

Hakcipta Terpelihara © Kewangan Negeri Pulau Pinang 2018